B e r b e r o f f

Владимир Димитров

Д-р Владимир Димитров е завършил Изкуствознание в Нов български университет. Научните му интереси са в областта на Българското възрожденско изкуство, иконографията, поклонничество, културен и религиозен туризъм, както и опазване на културно-историческото наследство.

Той е преподавател в департамент „Изкуствознание и история на културата“ на НБУ и води курсовете: Изкуство на Италианския ренесанс; Българско възрожденско изкуство; Българска възрожденска култура; Иконография и опазване на културното наследство.

Бил е декан на Факултет за базово образование, директор на бакалавърските и магистърските програми в департамент „Изкуствознание и история на културата“, член на Библиотечния съвет и на Комисията по качество. В момента е заместник-ректор по учебната дейност.

Член е на Международната асоциация на критиците на изкуството (AICA) и на Българският национален комитет на Международният съвет за опазване паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС).

Публикации, монографични изследвания:
• Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство, С., Нов български университет, 2011
• Цанко Лавренов и земната градина на Богородица. Цанко Лавренов 1896-1978. Фондация "Цанко Лавренов", Книгоиздателска къща "Труд", 208-271
• Една група майстори от Югозападна България - В: Известия на исторически музей Благоевград, Благоевград, 2005, 95-104.
• Храмът "Св. Никола" в с. Тополница, Дупнишко (архитектурно-конструктивна характеристика) - В: Студентски изследвания ІІ "Изкуствознание и културология", НБУ, С., 2005, 283-290.
• Иконографски особености на стенописите в храма "Св. Никола" в село Тополница, Дупнишко" - В: Изкуствоведски четения 2006, С., 2006, 366-382, ил. 428-429.
• Храмът "Св. Димитър" в село Крушари, Добричко - В: Добруджа в изобразителното изкуство, Добрич, 2007, 51-56, ил. 270.
• Стенописите в храма "Св. Георги" в Сапарева баня - В: Изкуствоведски четения 2007, С., 2007, 161-170, ил. 507.
• Стенописите в храма "Св. Никола" в село Червен брег - В: Докторантски четения 2007, НБУ, С., 2008, 105-116.
• История и национална идентичност в стенописи от късното Българско възраждане - В: Университетски четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар Смолян, 11-13 май 2006 г., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 2008, 133-144.
• Стенописите в храма "Св. Георги" в село Златолист, Мелнишко - В: Докторантски четения 2008, НБУ, С., 2009, 91-104.
• Стенната живопис в храма "Св. Атанасий" в село Бельово, Мелнишко - В: Изкуство и контекст. Четвърта младежка конференция, Институт за изкуствознание - БАН, С. 2008, 258-265, ил.279.
• Зографската фамилия Минови - В: Изкуствоведски четения 2008, ИИ - БАН, С., 2008, 370-379, ил.419.
• The Minov Family of Zographs: Personalites and Works. SCRIPTA & e-SCRIPTA, Volume 7, Sofia, 2009, 267-280.
• Неизвестни стенописи на зографите Марко и Теофил Минови в храма на с. Капатово, Мелнишко – В: Изкуствоведски четения 2009. С., 2009, 185-192, ил. 395-396.
• Ритуал за изцеление изпълняван в храма „Св. Димитър” в село Тешево, Гоцеделчевско. – В: От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на чл.-кор проф. Елка Бакалова. С., 2010, 84-90.
• Нови сведения за зографите от рода Минови. - В: Докторантски четения 2009, С., 2010, 35-45.
• Възрожденските стенописи в манастира "Св. Йоан Рилски" край село Курило, Софийско. - В: Сердика-Средец-София. Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи. Т. 5, С., 2010, 103-107, ил. 344-345.
• Зографите от фамилията Бундовци (Минови) от Галичник и техните творби в България. - Патримониум.мк, №7-8, 2010, 451-464.
• Храмът "Св. Георги" при село Игуменец. - Проблеми на изкуството, №3, 2010, 42-49.
• Изкуството от епохата на Българското възраждане - един неусвоен ресурс в туризма. - В: Тенденции в развитието на съвременния туризъм. Сборник с доклади от международна научна конференция, Смолян, 15-17 октомври 2009, б.м., б.д., 116-119.
• Стенописите от Захарий поп Христов Радойков в храма "Св. Йоан Предтеча" в село Карабунар, Пазарджишко. - Проблеми на изкуството, №1, 2011, 48-56.
• Храмът "Св. Никола" в село Долен, Гоцеделчевско. - Проблеми на изкуството, №2, 2013, 26-33.
• The Murals of Saint Petka Church in Svoge. - Scripta&e-scripta. Vol. 13, 2014, 197-214.
• Живописта в храма "Успение Богородично" в село Лъки, Гоцеделчевско. - Изкуство и контекст. Текстове от Шеста младежка научна конференция 2013., С., 2015, 17-24.
• За промените в живота, текста и ... иконографията. - Разширяването на света. Изследвания в чест на професор Богдан Богданов, 2015, НБУ, С., 217-227.
• От национални герои към светци или за живописта в църквата на село Драгодан. - Проблеми на изкуството, №2, 2016, 44-49.
• Храм "Св. Пророк Илия", с. Беласица (Елешница), Петричко. - Проблеми на изкуството, №4, 2016, 49-56.
• Живописната украса на храма "Св. Петка" в град Своге. - Етнокултури и изкуства. Сборник с изследвания в чест на 70-годишнината на проф. Любомир Миков, д.н., 2017, НБУ, С. 313-334.
• Костадин Геров-Антикаров. Изкуствоведски четения 2017. Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници. 2018, Институт за изследване на изкуствата - Българска академия на науките, С., 411-426.
• Стенописите в храма на село Сатовча. Стопански и културен живот в Родопите и Тракия (ХIX-XX в.). 2017, Смолян, 33-39.
• Стенописната украса на храма в село Варвара. Родопа планина - земя на богове, хора и храмове. 2019, София, 245-250.
• L art de la Renaissance buigare dans une perspective europeenne. Zora. 13-18.
Scroll Down
Bottom Reached